Ländryggsmärta

Ländryggsmärta är mycket vanligt förekommande och orsakar mycket lidande och stora ekonomiska kostnader. Vi upplever att man i många fall ger felaktiga råd och behandlingar till dessa patienter. Liksom att det i flera fall sker både överbehandling och underbehandling. Detta leder till onödigt långt lidande och får också sociala och ekonomiska konsekvenser. Patitenter med längdryggssmärta kommer i kontakt med många olika yrkeskategorier inom vården. Många patienter behandlas initialt av  olika manuella terapeuter, framförallt sjukgymnaster, och de med uttalade besvär träffar ibland så småningom ryggkirurgins personal.

Vi tror att det är av stort värde om man kan utarbeta en gemensam syn över de olika yrkesgränserna för hur utredning och behandling av ländryggssmärta ska ske.

pdfGemensamt vårdprogram för ländryggssmärta